Effectieve teams

Effectief teamwerk vereist overeenstemming over en betrokkenheid met het doel, de taak en de uitvoering. In teams kan de vorming van subgroepen, groupthink, de invloed van informele leiders en een gebrek aan wederzijds vertrouwen verhinderen dat mensen effectief de ambities, taken en doelen realiseren.

Wij begeleiden teams professioneel door de verschillende fasen van teamvorming. We werken met analytisch coaching technieken en gebruiken waar wenselijk de Odin Development Compass® . Op basis van de natuurlijke krachten en het potentieel van het team kunnen we voorspellen welk functioneel en disfunctioneel gedrag in de verschillende fasen en onder druk van bijvoorbeeld targets zich kunnen voordoen. We helpen hoe hier mee om te gaan.

Bruce Tuckman heeft vier fases van teamvorming gedefinieerd:

  1. forming_storming-CopyForming (oriëntatie): Vormen van een team door het formuleren van de gezamenlijke ambitie, taak en doel.
  2. Storming (conflict): Onderling vertrouwen en relaties opbouwen door afstemming over wie wat doet, hoe en waarom. Grenzen en leiderschap worden afgetast.
  3. Norming (identiteit) : Samenwerking staat centraal. Teamleden nemen verantwoordelijkheid door het instellen van procedures en taakverdeling.
  4. Performing (effectiviteit): Het team spant zich effectief in om de prestaties te leveren, speelt snel op veranderingen in en ieder heeft een eigen rol in het geheel.

Een team kan opgeheven worden omdat de taak vervuld is en bereikt dan de ‘adjourning’ (transformatie of rouw) fase. Ook permanente teams gaan door deze fase wanneer de samenstelling sterk verandert door een wisseling van teamleden. Met het nieuw samengestelde team start de teamvormingscyclus opnieuw. Bij kleine wijzigingen, bijvoorbeeld één nieuw lid, is het vaak mogelijk om iemand vlug in te werken, maar ook dan is aandacht voor de kernelementen in de verschillende fasen van belang.

Soms is het nodig terug te keren naar eerdere fasen omdat bijvoorbeeld het leiderschap wordt betwist of omdat het doel niet meer gedeeld wordt.

Contact

T: +31 (0) 73 6907731
E: info@governance-evolution.nl

Volg ons