Publicaties

Mensenwerk in intern toezicht

De zeldzame mogelijkheid een Raad van Toezicht te kunnen observeren en te interviewen bood toegang tot het observeren van een situatie waarin de spanning tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur oploopt vanwege een voorgenomen fusie. In dit artikel  beschrijf ik het verloop van gebeurtenissen nadat een […]

Read more

De arbeidsmarkt van interne toezichthouders onder de loep

SEOR/Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het functioneren van de arbeidsmarkt voor interne toezichthouders in de zorg, onderwijs, kinderopvang, woningcorporaties en cultuur.  Sharon van de Veerdonk  heeft meegewerkt aan de literatuurstudie in dit rapport. Op basis van de uitgevoerde enquête […]

Read more

Nieuwe profielen voor Toezichthouders

In het laatste nummer van Boardroom Zorg voor dit jaar hebben we gekeken naar wenselijke profielen van interne toezichthouders. De snelle opeenvolgende veranderingen in de zorgsector vragen niet plotsklaps totaal andere competenties en vaardigheden. Wel zullen er nieuwe profielen ontstaan zoals het profiel (maatschappelijk) ondernemerschap, marketing & communicatie. Een […]

Read more

Risicomanagement vraagt actief toezicht

De risico’s voor zorginstellingen nemen toe als gevolg van de vele systeemveranderingen. Voor het verkrijgen van een krediet bij een bank bijvoorbeeld moeten zij aan steeds strengere eisen voldoen. Als gevolg daarvan verandert de rol van de toezichthouder. Hij moet zijn positie herijken: waar ligt mijn focus, […]

Read more

Als het bestaan op het spel staat

Als het voortbestaan van de zorginstelling in het geding is, blijkt vaak dat onder zware externe druk de raad van toezicht in een beslissende rol terecht dreigt te komen. Niet alleen staat dan het bestaan van de zorginstelling (cliënten/medewerkers) op het spel, maar ook het eigen bestaan […]

Read more

Aansprakelijkheid van toezichthouders

Governance-incidenten bij Philadelphia, Vestia, Amarantis en Woningstichting Servatius hebben voeding gegeven aan de roep om aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. In dit artikel gaan we in op de wettelijke kaders voor die aansprakelijkheid, de toetsingsgronden, de consequenties voor het documenteren van besluitvormingsprocessen en hoe de formele verantwoording […]

Read more

Toezicht bij fusies en samenwerkingen

Door alle transities in de zorg neemt de complexiteit toe. Dat betekent dat besturen en toezichthouden minder planbaar worden en er sneller en gereageerd en geacteerd moet worden. Er zullen zich vaker momenten voordoen waarin moet blijken of raad van toezicht en raad van bestuur dezelfde interpretaties […]

Read more

Informatie als stuurinstrument

Het onderzoeksrapport van VWS over het faillissement van stichting Zonnehuizen bevat een reconstructie van de teloorgang. Een van de redenen dat de banken geen extra krediet meer wilden verstrekken, was dat de raad van toezicht naar hun idee onvoldoende heeft voldaan aan de gemaakte afspraken over het […]

Read more

Toezicht houden vanuit de eigen identiteit

De Raad van Toezicht krijgt een steeds belangrijkere rol toegedicht en heeft een toetssteen nodig om koers te houden. De sleutel ligt in het gedeeld belang van toezicht en bestuur: de maatschappelijke taak van de organisatie. Deze taak, de visie en de kernwaarden vormen de identiteit. Toezichthouden vanuit […]

Read more

Voorbij de governancecode. Inzicht in de handelingen en afwegingen van toezichthouders

In de vier domeinen van overheid en politiek, de gemeenschap, de markt en de (medische) professie zijn vier trends van invloed op het intern toezicht in Nederlandse zorginstellingen: van centraal naar decentraal bestuur; recentralisatie via het toezicht; meetbare indicatoren en de greep van de overheid middels ‘oude’ […]

Read more

Contact

T: +31 (0) 73 6907731
E: info@governance-evolution.nl

Volg ons